20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia

20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia
&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia II&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia III&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia IV&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia V&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia VI&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia VII&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia VIII&nbsp&nbsp20.11.2008 Balul Bobocilor La Liceul Traian Vuia IX