ANUNT privind desfășurarea procedurii competitive pentru achiziție Mașină automată de debavurat cu comandă numerica

ANUNT  privind desfășurarea procedurii competitive pentru achiziție  Mașină automată de debavurat cu comandă numerica
. BENEFICIARUL: SC PANTOKRATORAS SRL

Adresa: Municipiul Oradea, strada Carpaţi, nr. 2A, judeţul Bihor.

Persoana de contact: Jurgiu Tiberiu.

Telefon: 0744-570645 E-mail: tiberiujurgiu@yahoo.com

2. SURSA DE FINANŢARE A CONTRACTULUI CE URMEAZĂ A FI ATRIBUIT:

S.C. PANTOKRATORAS S.R.L. este beneficiara unui Contract de Finanţare pentru implementarea proiectului „CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE”, cod SMIS 113152. Proiectul este finanţat prin în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1 A „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, contract de finanţare nr. 2641/11.07.2018, conform bugetului proiectului finanţarea nerambursabilă este 86,94% din valoarea eligibilă.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 18 luni.

Contractul ce urmează a fi atribuit se realizează în cadrul proiectului sus-menţionat.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Denumire contract: „Contract de furnizare Mașină automată de debavurat cu comanda numerică”

Cod CPV: CPV 42642500-3 – Mașini-unelte pentru prelucrarea plasticului dur.

Tip contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: contract de furnizare, locul de livrare este în Oradea, strada Fabricilor, în zona funcţionala I3, pe terenul situat pe număr cadastral 152479, înscris în CF 152479 Oradea.

Obiectul contractului constă în achiziţia Mașină automată de debavurat cu comanda numerică, în conformitate cu cerinţele solicitate în specificații tehnice.

Valoarea estimată fără TVA a achiziţiei este de 148.160,48 lei.

Plata contractului se va face prin intermediul mecanismului Cererilor de plata sau a Cererilor de rambursare, după avizarea de către finanțator (ADR Nord-Vest/AM POR) a documentației aferente cererii de plată și după virarea contravalorii specifice de către finanțator.

Durata contractului de achiziţie: Contractul de achiziţie va fi valabil de la data încheierii sale până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului în cadrul căruia sunt

achiziţionate bunurile, respectiv 31.12.2019.

Specificaţiile tehnice, clarificările şi oferta aleasă vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.

4. PROCEDURA APLICATĂ:

Procedura competitivă aplicabila beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări finantate din fonduri europene aprobată prin Ordinul de ministru 1.284/2016

5. DOCUMENTE:

5.1 Declaraţie pe propria răspundere a ofertantului că nu se află în conflict de interese conform art. 13, 14, 15 din O.U.G nr.66/2011;

Beneficiarul solicită prezentarea declaraţiei pe propria răspundere a ofertantului că nu se află în conflict de interese aşa cum este acesta definit la art. 13, 14, 15 din O.U.G nr.66/2011, prin completarea formularului nr. 2.

a. Persoane juridice/fizice române:

Beneficiarul solicită ofertantului – persoană juridică/fizică română Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în oricare din formele, original, copie legalizată sau copie lizibilă, cu menţiunea «conform cu originalul», din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

b. Persoane juridice/fizice străine:

Beneficiarul solicită ofertantului – persoană juridică/fizică străină Documente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din ţară în care candidatul/ofertantul este rezident, din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii şi domeniul de activitate, în copie.

Documentele vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română.

c. Declaratie ofertant din care sa rezulte ca este de acord ca beneficiarul poate sa opteze pentru mecanismul cererii de plata reglementat de OUG 40/2015, iar plata serviciilor prestate sa se faca doar dupa încasarea ajutorului nerambursabil, formular 3.

5.2. În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul va alege oferta cu cele mai multe avantaje tehnice și financiare pentru realizarea scopului proiectului. În acest sens, va rugam sa prezentati cât mai multe detalii despre:

– preț făra TVA;

– durata de livrare

– termenul de garanție

– etc.

6. PREZENTAREA OFERTEI

Limbă de redactare a ofertei: Limba română.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limită de depunere.

Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va conţine descrierea detaliată a produsului solicitat în conformitate cu descrierea din specificațiile tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare:

– ofertă preț făra TVA;

– durata de livrare;

– termenul de garanție.

Pentru conformitatea evaluării ofertelor preţurile vor fi exprimate în RON/EURO, cu evidenţierea separată a TVA-ului.

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune într-un singur exemplar original, în plic sigilat pe care se va înscrie adresa Beneficiarului la care se transmit ofertele şi menţiunile „Ofertă pentru achiziţia unei Mașini automate de debavurat cu comanda numerică” şi „A nu se deschide înainte de data de 26.08.2019, ora 1200”.

Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă în situaţia în care respectiva ofertă este declarată întârziată.

Documentele ofertei vor fi tipărite sau dactilografiate, semnate pe fiecare pagină.

Oferta va fi însoţită de Scrisoare de înaintare, Formularul nr. 1 şi o împuternicire a persoanei care semnează documentele, dacă aceasta nu este reprezentantul legal al operatorului economic ce depune oferta.

Scrisoarea de înaintare va fi ataşată în exteriorul plicului. Data şi ora depunerii ofertei la Beneficiar vor fi înscrise pe scrisoarea de înaintare

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 26.08.2019, Ora: 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Oradea, strada Carpaţi, nr. 2A, judeţul Bihor.

Ofertele alternative sunt acceptate: NU

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată Beneficiarului până la data şi ora deschiderii ofertelor.

Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta, Beneficiarului, o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Beneficiarul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a Beneficiarului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Ajustarea preţului contractului: Pe durata derulării contractului de furnizare preţul acestuia nu se ajustează

Alte informaţii:

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la: sediul social al SC PANTOKRATORAS SRL din Municipiul Oradea, strada Carpaţi, nr. 2A, judeţul Bihor, Telefon: 0744-570645, E-mail: tiberiujurgiu@yahoo.com.

În cazul în care Ofertantul nu este mulţumit de modul în care s-a desfășurat procedura competitivă , acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.

Administrator,

Jurgiu Tiberiu0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !