COMUNICAT DE PRESĂ Spinuş, 06.04.2015

Reactualizat la:
COMUNICAT DE PRESĂ               Spinuş, 06.04.2015
Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV – LEADER în perioada 2007 – 2013 a fost și este programată şi coordonată de actori locali, ca factor decizional local, care vor purta în timp responsabilitatea evoluţiei zonelor teritoriale delimitate în care au acționat.

Abordarea LEADER “de jos în sus” reprezintă o modalitate care permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin şi să contribuie la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.

În anul 2012, o ”mână” de oameni, pornind de la analiza situației locale din teritoriul a 4 comune bihorene, a constatat faptul că doar un program integrat bazat pe parteneriat și concentrarea resurselor poate fi un succes pentru dezvoltarea zonei. A luat ființă astfel Asociaţia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Muntele Șes Județul Bihor prin asocierea unui număr de 10 parteneri publici și privați din comunele Derna, Popești, Spinuș și Suplacu de Barcău – județul Bihor cu scopul de a sprijini dezvoltarea zonei, a teritoriului, de a stimula relaţiile de cooperare atât între localităţi cât şi între mediul public şi cel privat, de a promova cooperarea socio-culturală. Teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor astfel constituit este situat în partea de centru – est a judeţului Bihor, se încadrează în zona colinară a Munţilor Plopişului (Şes) în partea de sud şi Valea Barcăului în partea de nord-vest, fiind compus din 4 comune cu 22 de sate cu o suprafaţă de 232,71 km2 și 16.644 locuitori.

Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul Bihor a semnat la data de 05.04.2013 Contractul de finanţare nr.C431.2021260546153/05.04.2013 încheiat cu APDRP/AFIR România, obiectivul contractului reprezentându-l acordarea finanţării nerambursabile aferente sub-măsurii 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”.

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Muntele Șes Județul Bihor combină obiectivele mai multor axe din PNDR. Pentru implementarea strategiei au fost lansate până în prezent un număr de 18 apeluri de selecție de proiecte pentru Măsurile 111, 143, 125, 322 și 421, fiind eligibile și contractate un număr de 18 proiecte care însumează în total suma de 1.847.804 euro din totalul de 2.190.000 euro alocați din Planul de Dezvoltare Locală.

Astfel, au fost eligibile și contractate un număr de 10 proiecte prin Măsura 411-112 ”Instalarea tinerilor fermieri” cu o valoare totală de 388.000 euro.

Prin Măsura 411-125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”au fost accesate de către comunele Popești, Spinuș și Suplacu de Barcău finanțări care totalizează suma de 593.838 euro pentru execuţia de drumuri agricole în aceste comune.

De asemenea, comunele Popești, Spinuș și Suplacu de Barcău au accesat, prin Măsura 413 – 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, proiecte pentru dotarea Serviciilor publice de gospodărire comunală cu utilaje multifuncționale, buldoexcavatoare, a Căminelor culturale cu mobilier, stații de sonorizare, costume populare tradiționale precum și pentru amenajarea și dotarea parcurilor din 4 localități, proiecte care însumează un total de 837.550 euro.

Unul din obiectivele GAL Muntele Șes Județul Bihor a fost cooperarea interteritorială cu alte GAL-uri din țară cu abordare similară faţă de anumite nevoi şi obiective și care se află într-un teritoriu diferit. Au fost puse astfel bazele unui parteneriat format din 3 entităţi GAL selectate și autorizate de către AM PNDR, respectiv GAL Ţara Secaşelor, GAL Valea Ampoiului-Valea Mureşului și GAL Muntele Şes Judeţul Bihor, fiind semnat în anul 2014 contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Valorificarea potențialului cultural-tradițional, al produselor agricole, al turismului și dobândirea de competențe prin cooperare între Microregiunile Țara Secașelor, Valea Ampoiului și Valea Mureșului și Muntele Șes Bihor” finanțat prin Măsura 421, cu valoare eligibilă de 28.416 euro.

Date de contact:

Grupul de Acțiune Locală Muntele Şes Județul Bihor

Comuna Spinuș, sat Spinuș, nr.115, județul Bihor, cod poștal 417530

Telefon mobil: 0734.988.016

E-mail: galmunteleses@yahoo.com

 

 

Contract de finanţare nr. C431.2021260546153/05.04.2013 încheiat cu APDRP România având ca obiectiv acordarea finanţării nerambursabile aferente sub-măsurii 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”