Au început înscrierile pentru admiterea în instituțiile MAI

Reactualizat la:
Au început înscrierile pentru admiterea în instituțiile MAI
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor organizează recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne-sesiunea 2017.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal în beneficiul M.A.I. şi de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune, femei şi bărbaţi.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, din municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr.18, în zilele de marți și joi între orele 10,00 – 15,00, de unde se pot primi și informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0259-403111 sau 0259-403112,- interior 20111, 20112 (şi pe site-ul https://bh.politiaromana.ro Secțiunea Carieră – Admitere 2017).

 

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” – studii universitare de licenţă

Facultatea/

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă/specializarea Durata

studiilor

Nr. locuri TOTAL
Nr.locuri/

beneficiar

Romi Maghiari Alte min.
Facultatea de Poliţie Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică – frecvenţă 3 ani 270 IGPR 8 6 4 290
1 SIE
14 ANP
5 ANP – RM
– frecvenţă redusă

(personal M.A.I. – poliţişti)

3 ani 38 IGPR 38
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrativă Drept Drept – frecvenţă 4 ani 115 115

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE învăţământ postliceal pentru formarea agenţilor de poliţie

Unitatea de învăţământ Specialitatea/calificarea Nr. total locuri Nr. locuri
Nr. locuri/beneficiar

 

Din care
Romi Minorităţi
Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina Agent de poliţie 554 500 IGPR 14 8
7 DRPCIV
10 DGP
37 SIE
Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Septimiu Mureşan” Cluj Napoca 150 150 IGPR 6 3

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2017 se vor primi până la data limită:

26 mai.2017, (pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi Serviciul Român de Informaţii, denumit în continuare SRI) şi şcolile postliceale ale M.Ap.N);

21 iulie 2017 pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

Constituirea dosarelor de concurs

 • pentru candidaţii care optează pentru mai multe instituţii de învăţământ, în dosarele distincte, rezultatul evaluării psihologice şi fişa medicală se depun în copii certificate pentru conformitate cu originalul,

Condiţii suplimentare

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare şi selecţionare mediatizate prin oferta publică de şcolarizare a Serviciului Român de Informaţii, care este disponibilă la adresa http://animv.ro/licenţă.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i nr. 35/2014 şi Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., în anul 1 de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor. Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la sintagma ,,copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani”- sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

– nu depun în termenul – limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

– încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

– nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Susţinerea probelor eliminatorii de către candidaţii pentru instituţiile M Ap. N.

Candidaţii M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M Ap N susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 6-7 iulie 2017, ora 07, 30, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ. Candidaţii vor avea supra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi criteriilor prevăzute pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ ale MAI.

Candidaţii selecţionaţi de MAI pentru instituţiile de învăţământ ale MApN care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor pentru care au optat şi au întocmit dosar de recrutare şi participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologii proprii.

Susţinerea probelor eliminatorii de către candidaţii pentru Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”

Candidaţii MAI la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” se înscriu la sediul acesteia, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele eliminatorii-contravizită medicală, probele de aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine, proba de creativitate, precum şi la probele scrise, potrivit graficului/calendarului admiterii şi prevederilor cuprinse în oferta publică de şcolarizare a acestei instituţii, în perioada 17-21 iulie 2017.

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI şi organizarea concursurilor de admitere

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 24 iulie – 11 august, activităţi specifice înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor fiind stabilite şi planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituţiei de învăţământ.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 02-10 septembrie, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admiterea şi/sau nepromovarea la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul instituţiei de învăţământ.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI şi pentru locurile MAI la alte instituţii de învăţământ ale MApN se realizează conform probelor şi baremelor OMAI nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs-contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice-nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Selecţia candidaţilor prin probele de verificare a cunoştinţelor

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

Recrutarea candidaţilor –agenţilor de poliţie –în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitar de licenţă, Ordine şi siguranţă publică-frecvenţă redusă, se realizează de către Serviciul de Resurse Umane al I.P.J. Bihor.

Pentru locurile repartizate IGPR, Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Bihor, poate recruta funcţionari publici cu statut special-agenţi de poliţie din cadrul MAI.

Candidaţilor pentru locurile aprobate la frecvenţă redusă nu li se aplică criteriul privind înălţimea minimă prevăzută la art. 6 alin (4) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea recrutării, candidaţii se adresează Serviciului Resurse Umane al IPJ Bihor, care realizează recrutarea în funcţie de judeţul de domiciliu/reşedinţă şi completează cererea de înscriere.

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică se realizează potrivit calendarului stabilit de unităţile care efectuează recrutarea.

Verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor se realizează la I.P.J. Bihor, unde sunt încadraţi candidaţii, iar probele şi baremele se stabilesc potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de solicitare fizică ,,Normală”, în raport de grupa de vârstă, distinct pentru bărbaţi şi femei.

Dosarul de candidat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă cuprinde documentele solicitate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017.

Tematica şi bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaţilor şi planificarea probelor de concurs se afişează pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

La concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I);

La concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept[1]”, forma de învăţământ cu frecvenţă, atât pentru locurile proprii cât şi pentru locurile altor beneficiari.

[1] Candidaţii concurează pe locurile total aprobate iar la sfârşitul anului III de studii, în funcţie de criteriile beneficiarilor, în ordinea strict descrescătoare a mediei generale calculate pe baza mediilor obţinute în anii de studii şi pe baza opţiunilor studenţilor, se constituie grupe de studiu pe arme/specialităţi (ex. poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi etc.) conform nevoilor de încadrare ale M.A.I. şi ale celorlalţi beneficiari).

Recrutarea se realizează conform procedurilor în vigoare, în raport de domiciliul/reşedinţa candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.

Pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2017 se solicită adeverinţă care atestă promovarea examenului de bacalaureat, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii şi copie după foaia matricolă.

Suplimentar candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverinţă emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Potrivit prevederilor art.142 alin.(6)- (6³) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior; pentru a fi înmatriculaţi în anul 1 de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi ,,admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalori studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat pentru un program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2017 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un program de studii universitare de licenţă.

Pentru candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, care formează personal pentru nevoile M.A.I.,pe locurile Inspectoratului General al Poliţiei Române, se constituie două dosare de recrutare astfel:

 1. un dosar de recrutare la care se adaugă cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului٠Academiei Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, în fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare şi fişa de înscriere la concursul de admitere tipizat şi care se păstrează la unităţile de recrutare, în situaţia în care candidatul este declarat ,,ADMIS”, în caz contrat, dosarul se restituie candidatului;
 2. un dosar de recrutare care se înaintează la DMRU – IGPR –până la data de 23.06.2017, care va fi depus la instituţia de învăţământ superior şi care cuprinde următoarele acte şi documente:
 1. cerere tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, în original;
 2. copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă sau, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017, adeverinţă însoţită de situaţia şcolară;
 3. – în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de învăţământ preuniversitar din străinătate vor prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în condiţiile legii;
 4. – copie a certificatului de naştere;
 5. – copie a cărţii de identitate;
 6. – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care şi-au schimbat numele;
 7. – copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 8. -3 fotografii color ¾;
 9. – fişă medicală şi analizele M.R.F. şi V.D.R.L.;
 10. – un dosar plic;

La momentul depunerii copiilor după documentele menţionate anterior, candidaţii vor avea asupra lor originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul a documentelor solicitate, potrivit O. U. G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, care formează personal pentru nevoile M.A.I, li se aduce la cunoştinţă data depunerii dosarelor de recrutare constituite pentru instituţia de învăţământ, aceştia fiind obligaţi să se prezinte la data comunicată, la sediul I.G.P.R., având asupra lor suma de 100 lei, reprezentând taxa de înscriere.

Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” nu asigură cazarea şi hrănirea candidaţilor, pentru perioada susţinerii concursului de admitere.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni sunt informaţi cu privire la reluarea întregii proceduri stabilite pentru recrutarea şi selecţia, respectiv cu faptul că se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să aibă absolvenţi de liceu de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 1. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi 23 de ani împliniţi în anul 2017 pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”;
 2. m) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specialitatea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;
 3. n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;

o)să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 1. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • au cetăţenia română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
 • au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2017;
 • sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverinţă care dovedeşte susţinerea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017;
 • au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7.00;
 • cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 • nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
 • sunt “apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;
 • sunt “apţi psihologic”;
 • au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 • nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 • în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
 • candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale trebuie să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calitatăţi;
 • sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secret de stat;
 • în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art.142 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţarea de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul” candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

 • tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 • adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 • cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.
 • tinerii care anterior şcolarizării au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.
  • Locurile la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Dosarul de recrutare al candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2017 se vor primi până la data limită:

 • 26 mai.2017, (pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi Serviciul Român de Informaţii, denumit în continuare SRI) şi şcolile postliceal ale M.Ap.N);
 • 21 iulie 2017 pentru şcolile postliceal ale M.A.I.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere-anexa 1-3 în funcţie de instituţia de învăţământ;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare-anexa 4;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar;
 5. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, candidații vor prezenta actele de studii menţionate/adeverinţa de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
 6. Următoarele documente în copie:certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 8. Cazierul judiciar al candidatului;
 9. Fişă medicală tip de încadrare în MAI;
 10. Aviz psihologic sau nota compartimentului de resurse umane;
 11. Caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la unitatea de învăţământ;
 12. Trei fotografii 3×4 cm şi două fotografii 9×12 color,
 13. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare.

Suplimentar candidaţii care se înscriu pe locuri distincte (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale ect.), aceştia vor depune suplimentar la dosarul de recrutare şi actele, în original, care dovedesc faptul că îndeplinesc condiţiile participării pe aceste locuri.

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Bihor, până la data de 26.05.2017( candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. M.Ap.N. şi S.R.I. precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N), respectiv până la data 21.07.2017 (candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I).

Candidaţii care formulează mai multe opţiuni, constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care optează şi reia procedurile stabilite pentru selecţie, respectiv probele de evaluare a cunoştinţelor. În cazul candidaţilor cu mai multe opţiuni pe lângă toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare, se depun în dosarele de recrutare suplimentar fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele de către şeful structurii de resurse umane care a realizat recrutarea.

Totodată, aceştia vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admiterea – taxă participare, înscriere concurs, susţinere probe eliminatorii – contravizita medicală, probele de verificare a aptitudinilor fizice şi testul de cunoştinţe.

Examinarea psihologică a candidaţilor, se efectuează la nivelul I.P.J. Bihor, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene de poliţie. Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul https://bh.politiaromana.ro Secțiunea Carieră – Admitere 2017 respectiv la Avizierul unităţii din municipiul Oradea str. Parcul Traian nr.18, județul Bihor. Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2017.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Candidaţii M.A.I. pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative-specializarea ,,Drept”, Facultatea de Poliţie -forma de învăţământ ,,cu frecvenţă” sau cu ,,frecvenţă redusă” se înscriu la sediul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în perioada 24-25.07.2017, orele 8,00-16,00.

 1. Candidaţii de la Facultatea de Poliţie în ziua de 24.07.2017;
 2. Candidaţii de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative –specializarea ,,Drept” în ziua de 25.07.2017.

Concursurile de admitere la şcolile postliceale ale MAI se desfăşoară în perioada 02-10 septembrie 2017, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ.

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

 1. a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
 4. d) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concursul pentru candidaţii la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” şi la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.)

Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

În situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de învăţământ preuniversitar din străinătate vor prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul M. Ed. N.C.S., în condiţiile legii;

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară activităţile specifice probelor eliminatorii pentru învăţământul cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă la sediul propriu, în perioada 24 iulie – 11 august 2017, potrivit calendarului stabilit pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea “drept”, Facultatea de Poliţie .

La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, învăţământ cu frecvenţă redusă, se pot înscrie numai funcţionari cu statut special-agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.

Candidaţilor pentru locurile aprobate la frecvenţă redusă nu li se aplică criteriul privind înălţimea prevăzut la art. 6 alin.(4) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Unităţile de învăţământ postliceale ale I. G. P. R organizează şi desfăşoară activităţile specifice probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 02-10 septembrie 2017, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Pe site-urile www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile M.A.I, respectiv la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” pe locurile M.A.I., sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Pe site-ul www.academiadepolitie.ro se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

La Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, înscrierea candidaţilor care au fost declaraţi apt psihologic şi medical în etapa I de selecţie, se realizează la sediul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, prezentând documentele solicitate de organizator potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de instituţia de învăţământ. Pe site-ul www.armyacademy.ro se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

La Academia Tehnică Militară București înscrierea candidaţilor care au fost declaraţi apt psihologic şi medical în etapa I de selecţie se realizează la sediul Academiei Tehnică Militară Bucureşti, prezentând documentele solicitate de organizator potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de instituţia de învăţământ.

Pe site-ul www.mta.ro se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

Detalii privind perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, probele de concurs, tematica şi bibliografia pentru fiecare dintre probele de cunoştinţe pot fi obţinute de pe site-ul fiecărei instituţii.

La Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” București, înscrierea candidaţilor, care au fost declaraţi apt psihologic şi medical în etapa I de selecţie, se realizează la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” București, prezentând documentele solicitate de organizator potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de instituţia de învăţământ.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !